Volkswagen Service®

Vyhrajte aktivní dovolenou
v srdci Jeseníků.

Zakupte jakýkoli nosič jízdních kol u autorizovaného servisního partnera Volkswagen a vyhrajte jeden ze tří poukazů na ubytování v moderním apartmánu na 3 noci pro 2 osoby vč. snídaně! K tomu navíc dostanete dvoudenní permanentku na lanovku, kterou by bylo škoda nevyužít pro návštěvu vyhlášeného bike parku a unikátní vodní elektrárny Dlouhé stráně.

Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo zakoupí nosič kol s uchycením na střešní transportní systém nebo tažné zařízení u autorizovaného servisního partnera Volkswagen a pošle fakturu na e-mail prislusenstvi@volkswagen.cz nejpozději do 21. 6. 2020.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Porsche Česká republika s.r.o., se sídlem Radlická 740/113d, 15800 Praha 5, IČO 25654012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 58399 (dále též jako „pořadatel“).

2. Název soutěže

Vyhrajte atraktivní dovolenou v srdci Jeseníků s Originálním příslušenstvím Volkswagen.

3. Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky.

4. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost S&K PUBLIC spol. s r.o., se sídlem Hošťálkova 117, Praha 6, PSČ: 169 00, IČO: 469 02 589, spisová značka: C 33168 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jako „organizátor“).

5. Trvání soutěže

Soutěž probíhá v období ode dne 21. 3. 2020 do 21. 6. 2020.

6. Podmínky účasti v soutěži

6.1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále též jako „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

6.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Organizátorovi či Pořadateli, jakož i osoby podílející se na přípravě a organizaci soutěže.

6.3. Podmínkou pro účast v soutěži je nákup nosiče jízdních kol z nabídky Originální příslušenství Volkswagen® u autorizovaného servisního partnera Volkswagen a zaslání kopie faktury spolu s jménem a telefonním číslem prostřednictvím e-mailu na adresu prislusenstvi@volkswagen.cz.

6.4. Ze soutěže jsou vyloučeny faktury, jež nejsou úplné, či jsou nečitelné.

6.5. Soutěžící se do soutěže zaregistruje tak, že odešle e-mail viz bod 6.3., čímž vyjadřuje dobrovolný souhlas se „Zpracováním osobních údajů“.

7. Výhry

7.1. Po dobu trvání soutěže se soutěží o 3 poukazy na ubytování v moderním apartmánu pro dvě osoby na tři noci včetně snídaně a dvoudenní permanentku na lanovku.

7.2. Poukaz je možné uplatnit pouze v letní sezoně 2020, tj. do 31. 10. 2020. Platnost poukazu nelze prodloužit. Každý účastník soutěže může vyhrát pouze jeden poukaz.

8. Podmínky získání výher

8.1. Soutěžící musí poslat e-mail s čitelnou fakturou, jejíž součástí je nákup nosiče jízdních kol u autorizovaného partnera Volkswagen v době od 21.3. 2020 do 21.6.2020. V e-mailu musí být uvedeno jméno a kontaktní telefon.

8.2. Výherce bude určen losováním. Losování proběhne 27.6.2020 formou náhodného losu z losovacího bubnu.

8.3. Losovat se bude z množiny doručených e-mailů.

9. Kontaktování soutěžících, odevzdání výher

9.1. Organizátor bude o výsledcích soutěže informovat na internetové stránce vw-service.cz/jarniservis/soutez a prostřednictvím e-mailu.

9.2. Vyhlášení výherce proběhne bezprostředně po losování.

9.3. Převzetí výhry probíhá prostřednictvím elektronické komunikace.

10. Zpracování a ochrana osobních údajů

10.1. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Porsche Česká republika s.r.o., se sídlem Radlická 740/113d, 15800 Praha 5, IČ 25654012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 58399.

10.2. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje účastníků soutěže i bez jejich souhlasu, jestliže je to nezbytné pro plnění smlouvy (resp. soutěže). Tzn. zejména za účelem kontaktování výherců a zaslání (předání) výhry. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje i za jiným účelem, pokud k tomu dal soutěžící výslovný souhlas.

10.3. Účastník soutěže je informován o nutnosti seznámit se se Zásadami zpracování osobních údajů pro účely marketingové soutěže „Vyhrajte atraktivní dovolenou v srdci Jeseníků s Originálním příslušenstvím Volkswagen®“, které jsou dostupné na webových stránkách vw-service.cz/jarniservis/soutez.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Účastí v soutěži, tj. odesláním e-mailu na prislusenstvi@volkswagen.cz vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Pravidla soutěže a právní vztahy z ní vznikající se řídí právním řádem České republiky.

11.2. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

11.3. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

11.4. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

11.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra může být v takovém případě předána dalšímu výherci v pořadí, popř. bude užita k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

11.6. Pořadatel ani organizátor není odpovědný za nedoručení odeslaného e-mailu.

11.7. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.

11.8. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru, která je odpovídající náhradou.

11.9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhru nezískají soutěžící, kteří nesplní, byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

11.10. Výhra, ani její náhrada není právně ani soudně vymahatelná.

11.11. V případě dotazů na soutěž se soutěžící mohou obracet se svými dotazy na organizátora (prislusenstvi@volkswagen.cz).